ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Aegean BallFestival 2017 από την COSMOTE »Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και  «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 99) διοργανώνει, σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)» που εδρεύει στο Γέρακα, Ημαθίας 10, (εφεξής «Διαφημιστική»), προωθητικό πρόγραμμα  με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - AegeanBall Festival 2017 από την COSMOTE », (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

ΌΡΟΙ
1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει κάθε συνδρομητής κινητής (συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου και καρτοκινητής)  COSMOTE , ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το 47ο έτος ηλικίας του και είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος.
 3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, της COSMOTE, της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας OGILVY ONE, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise,  καθώς και οι συγγενείς  α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των προαναφερομένων  και τέλος τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 4. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 20:00 της Τρίτης 13/06/2017 έως και τις 23:59 της Τετάρτης 21/6/2017 (εφεξής «Διάρκεια»).
5. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, μέσω της σελίδας (cosmotecontests.gr/aegeanball) να δηλώσει συμμετοχή στον online Διαγωνισμό του Προγράμματος,  συμπληρώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του (MSISDN). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη έγκυρη  συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αποδοχή των παρόντων όρων που βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Διοργανώτριας http://cosmotecontests.gr (εφεξής Site)  . Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών έγκυρη θα θεωρείται η πρώτη χρονικά συμμετοχή. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος.
6. Ο αριθμός σύνδεσης κάθε Συμμετέχοντα μπαίνει στην ηλεκτρονική κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22/06, και ώρα 11:00πμ, κατά την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και (40) σαράντα επιλαχόντες. Συγκεκριμένα η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας (Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής), παρουσία εκπροσώπων της COSMOTE ή/ και της Διαφημιστικής ή/ και της συμβολαιογράφου στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες όροι ή νομίμου αναπληρωτή της.
Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Site της ή/και στη σελίδα της στο Facebook (http://www.facebook.com/cosmote). Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
7. Η COSMOTE, στο πλαίσιο του Προγράμματος, έχει προγραμματίσει να διαθέσει στον  νικητή  το ακόλουθο δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

Ο νικητής του online διαγωνισμού του Προγράμματος μαζί με ακόμα τρια (3) άτομα της επιλογής του, ηλικίας 18 έως 47 ετών, που θα τον συνοδεύουν (σύνολο 4 άτομα) θα μεταβούν  στη Σύρο στο διάστημα  30 Ιουνίου  έως 3 Ιουλίου 2017 για να συμμετέχει στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL”. Η συμμετοχή των 4 ατόμων στη διοργάνωση, τα έξοδα μετακίνησης από και προς την Σύρο καθώς και τα έξοδα διαμονής τους για 3 νύχτες θα καλυφθούν από την Διοργανώτρια.  Συγκεκριμένα, η μετακίνηση θα γίνει με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «BLUE STAR FERRIES»  με μετάβαση από τον Πειραιά προς τη Σύρο στις 30/6 το πρωί και μετάβαση από τη Σύρο προς τον Πειραιά στις 3/7/2017 σε θέση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Η φιλοξενία θα γίνει σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4*** ( ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ).
Επιπλέον, ο νικητής ή εναλλακτικά κάποιο άλλο μέλος της ομάδας των συνοδών του, θα διαγωνιστούν  στον ειδικό διαγωνισμό COSMOTE Skill Challenge την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης στη Σύρο με τους κ.κ. Πρίντεζη, Σλούκα, Παπανικολάου & Μπουρούση καθώς και άλλους συμμετέχοντες που θα προκύψουν από τη διοργάνωση .
Διευκρινίζεται ρητά, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση του Δώρου στον νικητή και τους συνοδούς του είναι η αποδοχή των όρων της αθλητικής διοργάνωσης “AEGEANBALL BALL FESTIVAL”, από τους ανωτέρω, όπως αυτοί βρίσκονται αναρτημένοι στην διεύθυνση www. http://www. Aegeanball.gr/terms. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δώρο θα αποδίδεται στον επιλαχόντα.

7.1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥ:
1.    Ο νικητής και οι συνοδοί του (εφεξής δικαιούχοι) δεν έχουν  δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι ή παραμονή σε ξενοδοχείο σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού (από υπαιτιότητα τους) ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο στις ημερομηνίες που είναι διαθέσιμες.
2.    Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από ταξιδιωτικό γραφείο, η συμμετοχή του δικαιούχου προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των όρων συναλλαγής που χρησιμοποιεί το ταξιδιωτικό γραφείο με τους πελάτες του.
3.    Η συμμετοχή στο ταξίδι, η παραμονή στο ξενοδοχείο, η συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL” και στο COSMOTE Skill Challenge γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των  δικαιούχων. Στο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η COSMOTE απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η COSMOTE δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού, της παραμονής στο ξενοδοχείο και της συμμετοχής στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL” και  στο COSMOTE Skill Challenge.
4.    Οι δικαιούχοι φέρουν  πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, την παραμονή στο ξενοδοχείο και  την συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL”και στο COSMOTE Skill Challenge και τις συνέπειές της. Περαιτέρω, οι δικαιούχοι φέρουν  πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε στιγμή δεν ακολουθήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο που έχει ορισθεί για το ταξίδι, την παραμονή στο ξενοδοχείο και την συμμετοχή στο αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL και στο ”COSMOTE Skill Challenge.
5.    Η COSMOTE  δεν καλύπτει  προσωπικές ή άλλου είδους δαπάνες, εκτός των ρητά αναφερομένων, ανωτέρω στον όρο 7 των Όρων του Προγράμματος.
6.    Οι δικαιούχοι αναγνωρίζουν  ότι η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, γενικής απεργίας κλπ, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού, η παραμονή στο ξενοδοχείο και η συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL” και στο COSMOTE Skill Challenge στο πλαίσιο του Δώρου. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και δηλώνουν ρητά  ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του Δώρου, ή μέρους του Δώρου  κατά τα προαναφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή, το Δώρο θα πραγματοποιείται μόλις καταστεί αυτό δυνατό και στις ημερομηνίες που θα προτείνει το ταξιδιωτικό γραφείο ή ο Διοργανωτής της αθλητικής διοργάνωσης. Εφ’ όσον οι δικαιούχοι για λόγους που δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο αδυνατεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι στις καθορισμένες ημερομηνίες,  η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους δικαιούχους τα δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οποιασδήποτε μορφής και αξίας, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.
7.    Οι δικαιούχοι δεν καλύπτονται  από ασφάλιση αναφορικά με οποιοδήποτε στάδιο του Δώρου (ταξίδι, παραμονή στο ξενοδοχείο, συμμετοχή στην αθλητική διοργάνωση “AEGEANBALL BALL FESTIVAL” και στο COSMOTE Skill Challenge.

8. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 
Σε περίπτωση που χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο χρήστη. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, το Δώρο μπορεί να δοθεί μόνο στο Συνδρομητή. 
9. Η Διαφημιστική την ημέρα της Κλήρωσης  θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον  νικητή  προς τον αριθμό κλήσης MSISDN μέσω του οποίου έχει γίνει η εγγραφή στο Πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωσή του για τις λεπτομέρειες και την απαραίτητη διαδικασία απόδοσης του Δώρου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της   αποδοχής του νικητή και των συνοδών του των όρων που βρίσκονται αναρτημένοι στην διεύθυνση http://www.aegeanball.gr/terms/.   Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τον  νικητή  τα πλήρη στοιχεία αυτού και των συνοδών του (ονοματεπώνυμο, email, αριθμός δελτίου ταυτότητας, κλπ). Σε περίπτωση που ο νικητής  δηλώσει  διαφορετικά στοιχεία, από τα  στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της COSMOTE (είτε συνδρομητή είτε χρήστη), θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχόντας. Ο χρήστης της σύνδεσης για την αποδοχή του Δώρου θα πρέπει να προσκομίσει συναίνεση του συνδρομητή ενώ εάν ο χρήστης της σύνδεσης που έχει δηλωθεί είναι ανήλικος, το Δώρο το δικαιούται ο συνδρομητής της σύνδεσης. Μετά την ολοκλήρωση των, με το παρόν, αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της COSMOTE και της Διαφημιστικής, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν καταφέρει να εντοπίσει τον εκάστοτε νικητή στον αριθμό με τον οποίο είχε συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, εντός 24 ωρών από την διενέργεια της Κλήρωσης, ή ο εκάστοτε νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του, το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διαφημιστική θα προχωράει στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα διαφορετικά το Δώρο ακυρώνεται και ου το καθ’εξής.  
10.. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
 (δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης σύμφωνα με το Ν. 3783/2009, κατά την παράδοση των Δώρων,
(ε) λόγω μη παροχής πρόσθετων στοιχείων ή/και υπογραφής δηλώσεων παραλαβής Δώρου, όπως θα ζητηθούν κατά την επικοινωνία με την Διαφημιστική και για τον σκοπό απόδοσης του Δώρου.
11.. Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης  των Δώρων.
12.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα Δώρα αναδειχθεί αριθμός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται στο χρήστη με την προϋπόθεση ότι  θα είναι δηλωμένος ως χρήστης από το νομικό πρόσωπο - συνδρομητή της σύνδεσης και  θα προσκομίσει  βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου που θα βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης (MSISDN) και αποδέχεται να λάβει το πρόσωπο αυτό το Δώρο, αλλιώς θα ακυρώνεται.
13. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
14.  Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, το Δώρο καθώς και τον αριθμό των Δώρων με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, ή ακόμα και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο, με προηγούμενη ανάρτηση στο Site.
16. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος, η COSMOTE δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής του Δώρου και οι συνοδοί δεν δικαιούνται να εγείρει καμία αξίωση κατά της COSMOTE, λόγω της χρήσης του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.
17. Η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στον νικητή και τους συνοδούς  το Δώρο ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή  συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
18. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της απόδοσης  των Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η COSMOTE και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
19. H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, video και οιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό υλικό, των νικητών και των συνοδών στη σελίδα της COSMOTE στο Facebook  (http://www.facebook.com/cosmote)  ή σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της απόδοσης  των Δώρων. Βάσει των όρων ο νικητής  και οι συνοδοί συναινούν να έχουν παρουσία σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους, video και οιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό υλικό για λόγους διαφημιστικής προβολής από τη Διοργανώτρια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
20.. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπειού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Επίσης, οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι σελίδα της COSMOTE (http://www.cosmotecontests.gr/).
21. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων σελίδα της COSMOTE (http://www.cosmotecontests.gr/).
Η COSMOTE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
22. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα, του νικητή και των συνοδών του, δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων, του νικητή και των συνοδών του, θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος και για τους σκοπούς απόδοσης του Δώρου. Μετά δε την λήξη του Προγράμματος και την ολοκλήρωση των σκοπών του Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή επιστολή τους προς την «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99,  με την επισήμανση «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Aegean Ball Festival 2017 από την COSMOTE».
23. Το Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με τους νικητές του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιεγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.
 24. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε περίπτωση μη επίλυσης κατά τα αμέσως ανωτέρω, οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
25. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.