ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«COSMOTE – Διαγωνισμός Ταξίδι στο Βερολίνο για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα μπάσκετ 2024»

H εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΟΤΕ» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), (ΑΦΜ 094019245, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 1037501000), διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «COSMOTE– Διαγωνισμός Ταξίδι στο Βερολίνο για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα μπάσκετ 2024» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό τη διάθεση δώρου, ταξίδι στο Βερολίνο, για την παρακολούθηση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ 2024.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες τις «Βold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» , «CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» «AKTINA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΣΗΣΕΙΣ Α.Ε.  .» (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 .

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρο για τους νικητές της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 19:00:00 της Παρασκευής 10 Μάϊου 2024 έως και τις 23:59:59 της Πέμπτης 16 Μαΐου 2024 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι συνδρομητές ΟΤΕ κινητής, σταθερής , COSMOTE TV ή χρήστες της αντίστοιχης συνδρομής COSMOTE TV, εφόσον συναινέσει προς τούτο ο συνδρομητής και ο χρήστης έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Το προσωπικό της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών, καθώς και θυγατρικών και συγγενών εταιρειών τους, οι σύζυγοι, οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού, τα άτομα που μένουν στην ίδια οικία με τους ανωτέρω, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 να συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), να επιλέξει την αγαπημένη του ομάδα και να αποδεχθεί τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων/χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 14 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 στις 11:00 θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής «Νικητές») του Προγράμματος παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών και της συμβολαιογράφου κας Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου ή νόμιμου αναπληρωτή της, μέσω τηλεδιάσκεψης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOΟΜ Cloud Meetings ή Μicrosoft Teams. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 . Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.

8. Κατά την Κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) Νικητές , ένας (1) για κάθε ομάδα και δέκα (10) επιλαχόντες πέντε (5) για κάθε ομάδα, καθένας εκ των οποίων θα κερδίσει το ακόλουθο δώρο (εφεξής το «Δώρο»):

ΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΗ-ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ»

Ένα (1) ταξίδι πέντε (5) ημερών, [4 (4) διανυκτερεύσεις] για δύο (2) άτομα [κάθε Νικητή και έναν (1) συνοδό] στο Βερολίνο της Γερμανίας, για να παρακολουθήσουν την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2024 , την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Το ταξίδι διοργανώνεται από το AKTINA TRAVEL SERVICES και περιλαμβάνει:

  • Δύο (2) εισιτήρια για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ 2024 .

Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια με πτήση charter αναχώρηση από Αθήνα Πέμπτη 23/5 & αναχώρηση από Βερολίνο Δευτέρα 27/5, 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε 4* ξενοδοχείο , Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Βερολίνο, Φόρους αεροδρομίων, Μεταφορές από και προς τo ξενοδοχείο και το γήπεδο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης Έμπειρος Συνοδός

ΔΩΡΟ ΝΙΚΗΤΗ-ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»

Ένα (1) ταξίδι τεσσάρων (4) ημερών, [3 (3) διανυκτερεύσεις] για δύο (2) άτομα [κάθε Νικητή και έναν (1) συνοδό] στο Βερολίνο της Γερμανίας, για να παρακολουθήσουν την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2024 , την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Το ταξίδι διοργανώνεται από το MARINE TOURS και περιλαμβάνει:

  • Δύο (2) εισιτήρια για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ 2024 .

Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια με πτήση charter αναχώρηση από Αθήνα Παρασκευή 24/5 & αναχώρηση από Βερολίνο Δευτέρα 27/5, 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε 4* ξενοδοχείο , Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Βερολίνο, Φόρους αεροδρομίων, Mεταφορές από και προς τo ξενοδοχείο και το γήπεδο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Έμπειρος συνοδός

Οι Νικητές και οι συνοδοί τους θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο διαβατήριο, το οποίο θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα ή αστυνομική ταυτότητα τελευταίας δεκαετίας ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί ιδίως στο πλαίσιο λήψης μέτρων της Πολιτείας για την αποφυγή διάδοσης και προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στην περίπτωση που ο συνοδός ενός Νικητή είναι ανήλικος, ο Νικητής θα πρέπει να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ανήλικου που θα συνοδεύει, και ότι αναλαμβάνει να συνοδεύσει το ανήλικο με δική του ευθύνη. Στην περίπτωση που ο Νικητής δεν είναι ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου θα ζητείται επιπλέον η ρητή έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανήλικου για την συμμετοχή του στο Δώρο υπό την εποπτεία  του Νικητή.

Η διαδικασία για την απόκτηση οποιουδήποτε ταξιδιωτικού εγγράφου εμπίπτει στην αποκλειστική ευθύνη των Νικητών και των συνοδών τους, καθώς η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν την διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικών, ή/και άλλων απαραίτητων εγγράφων και ειδικότερα παρέχουν αποκλειστικά και μόνο ό,τι περιλαμβάνεται στην ανωτέρω περιγραφή Επίσης, ρητώς διευκρινίζεται ότι το κόστος έκδοσής του διαβατηρίου, ή/και κάθε άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου επιβαρύνει αποκλειστικά τους Νικητές και τους συνοδούς τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

9. Η επικοινωνία με τους Νικητές, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης [CARE DIRECT] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Κλήρωση και την ανάδειξη των Νικητών, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους Νικητές για να τους ενημερώσει ότι έχουν κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση ότι είναι συνδρομητής κινητής ή σταθερής OTE ή COSMOTE TV ή χρήστης συνδρομής COSMOTE TV, καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρο του, να μεταβεί εντός της ίδιας ημέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης της συνδρομής COSMOTE TV θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και στους Συνεργάτες της [CARE DIRECT], επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων, την έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή, καθώς και τα στοιχεία του συνδρομητή, τα οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τα καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με τη συναίνεση του οποίου συμμετείχε στο Πρόγραμμα, επικυρωμένη από κρατικό φορέα (ΚΕΠ ή μέσω gov.gr), με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένης συνδρομής, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και δεν θα δικαιούται το Δώρο.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων και της συνδρομής του κάθε Νικητή, για να γίνει απόδοση του Δώρου, οι Συνεργάτες ( ΑΚΤΙΝΑ TRAVEL SERVICES και MARINE TOURS) θα επικοινωνήσουν με τον κάθε Νικητή αναφορικά με τα αεροπορικά εισιτήρια, το ξενοδοχείο, και τις μεταφορές και τα εισιτήρια των αγώνων όπως αναφέρονται πιο πάνω στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Σε περίπτωση που κάποιος Νικητής δεν ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα μιας (1) εργάσιμης ημέρας ή αρνηθεί να παραχωρήσει κάποιο/α από τα απαραίτητα στοιχεία η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και Νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος επιλαχόντας για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι ως άνω όροι.

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής του ταξιδιού δεν είναι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δυνατή. Πριν την πραγματοποίησή του ταξιδιού, οι Νικητές και οι συνοδοί τους πρέπει να υπογράψουν την Δήλωση Αποδοχής Δώρου της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή την υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος, την οποία θα τους παραδώσει ο Συνεργάτης [Care Direct].

Οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη εκτός των όσων αναγράφονται στο παρόν επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους Νικητές ή/και τους συνοδούς τους.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Στην εξαιρετική περίπτωση που το Δώρο δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας κατά την απόλυτη κρίση της.

Τέλος, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης του Δώρου λόγω ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένων και τυχηρών γεγονότων και δεν έχουν υποχρέωση αντικατάστασης του Δώρου με άλλο ίδιο, όμοιο ή παρόμοιο.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης του Δώρου, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου, (δ) ο Νικητής δεν αποδεχθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού ή/και (ε) ο Νικητής δεν συμμορφωθεί με τα τυχόν ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και κανονισμούς της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με του παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη παράδοση του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της, καθώς και οι μητρικές, θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες τους, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι διοικητές, οι ιδιοκτήτες, οι διανομείς, οι έμποροι λιανικής, οι εκπρόσωποι, οι πληρεξούσιοι, οι διαφημιστικές/προωθητικές εταιρείες, οι αντιπρόσωποι αυτών, δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή/και αστική, και θα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, ευθύνη προς τους Νικητές, συνοδούς των Νικητών (ανήλικο ή μη) ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και οποιαδήποτε βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής ή ζημίας σε προσωπική ή ακίνητη περιουσία που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή, κατοχή, χρήση και/ή ακατάλληλη χρήση του Δώρου και/ή τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή την Κλήρωση, για οποιονδήποτε λόγο.

Ενδεικτικά η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, αδυναμία πραγματοποίησης των πτήσεων αναχώρησης και επιστροφής από και προς το Βερολίνο ή τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, αδυναμία πραγματοποίησης τη διεξαγωγή των αγώνων , για οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαμονή των Νικητών ή/και των συνοδών τους στο ξενοδοχείο στο Βερολίνο, ή/και για τυχόν ματαίωση/αναβολή/διακοπή των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί ως και για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με το ταξίδι και την παραμονή των Νικητών ή/και των συνοδών τους στο Βερολίνο και την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το Δώρο από τρίτους. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του Δώρου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 8, ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. άλλες μετακινήσεις/γεύματα/διαμονή κλπ), οι οποίες βαραίνουν τους Νικητές και τους συνοδούς τους.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον συναινέσουν προς τούτο ρητώς οι Νικητές και οι συνοδοί τους (ανήλικοι ή μη), υπογράφοντας και αποδεχόμενοι τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, καθώς και τον σχετικό όρο όπως αναφέρεται τόσο στην Δήλωση Αποδοχής Δώρου της Διοργανώτριας
Εταιρείας (που θα λάβει από τον Συνεργάτη [CARE DIRECT]) αλλά και στην υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα, την ηλικία καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει οι Νικητές στο Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος και για την επεξεργασία των οποίων δεδομένων έχουν δώσει τη ρητή τους συγκατάθεση (μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Διαδίκτυο), να δημοσιεύσει φωτογραφίες και/ ή video (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ.) καθώς και να προβεί στην εύλογη χρήση της εικόνας και της φωνής των Νικητών, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.cosmote.gr), ή/και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook (https://www.facebook.com/cosmote/?locale=el_GR ) ή/και στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο Instagram (https://www.instagram.com/cosmote_greece/) ή/και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής (οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης) ή αποζημιώσεως καθώς και χωρίς περαιτέρω άδεια ή ειδοποίηση, επί του παρόντος ή/και για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική δραστηριότητα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις θα δικαιούται να κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επιστροφής των Νικητών από το Βερολίνο, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

13. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 .

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής του με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/berlin-2024 , καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

16. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΤΕ») με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99), με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 .

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται και συλλέγονται από όλους τους συμμετέχοντες είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), αγαπημένη ομάδα.Εν συνεχεία για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο από τους Νικητές τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου (cli) Κωδικός Λογαριασμού για την ταυτοποίηση της σύνδεσης, Ημερομηνία Γέννησης, E-mail του Νικητή (σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο).

Επιπλέον, για το ταξίδι και για τα εισιτήρια των αγώνων απαιτούνται τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμα Νικητών και συνοδών (ανήλικων ή μη) με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφονται στα ταξιδιωτικά τους έγγραφα (απαιτείται διαβατήριο), Αριθμός Διαβατηρίου ή/και αστυνομικής ταυτότητας , Ημερομηνία Γέννησης και Ημερομηνία Έκδοσης & Λήξης Διαβατηρίου, ενώ για την αποστολή των Δηλώσεων Αποδοχής Δώρου απαιτείται και Ταχυδρομική Διεύθυνση ή email .

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διατηρούνται για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την διοργανώτρια εταιρεία, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην Κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών, (β) η τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωσή τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητές) και η διάθεση του Δώρου και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ρητώς αναφέρονται παραπάνω ή για λόγους που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεση του.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος συνεργάζεται με :

Α) Βold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας, που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής.

Β) CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής.

Γ) ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΣΗΣΕΙΣ Α.Ε. , που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής.

Δ) AKTINA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής.

Πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι ως άνω αναφερόμενοι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

• Δικαίωμα πρόσβασης, δλδ το δικαίωμα να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να χορηγηθούν αντίγραφα αυτών.

• Δικαίωμα διόρθωσης δλδ το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους (π.χ. διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας).

• Δικαίωμα διαγραφής, δλδ το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δλδ το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210-6177700 ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι, με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια COSMOTE- Διαγωνισμός Ταξίδι στο Βερολίνο για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα μπασκετ 2024 » αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/data_privacy_notice.html

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας στο http://www.cosmote.gr/contact_us.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

17. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.